REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINDERKRAFT

Ostatnia aktualizacja 23.12.2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym KINDERKRAFT działającym pod adresem https://kinderkraft.pl/.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończony 18 rok życia, wobec której sąd prawomocnie nie orzekł ubezwłasnowolnienia lub nie ustanowił doradcy tymczasowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a której zachowanie ujawnia w sposób dostateczny wolę nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nią
   a Sprzedawcą, w tym przez podejmowanie czynności zamierzających do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  2. Konsument – Klient będący:
   • osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub
   • osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną
    z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  3. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczna do uzyskania dostępu do konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  4. Personalizacja – dostosowanie rzeczy oferowanej przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży detalicznej, do zindywidualizowanych potrzeb Klienta, przez dokonanie w niej zmian, według specyfikacji Klienta,
  5. Produkt/Produkty – rzecz/y ruchoma/e oferowana/e przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, do sprzedaży detalicznej rozumianej jako każdy rodzaj wprowadzenia na rynek towaru, w tym w co najmniej jednym państwie członkowskim, jako identycznego
   z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach, które nie różnią się w sposób istotny swym składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki, zwany/e również „Towarem”;
  6. Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINDERKRAFT, nieodpłatnie udostępniony Klientowi przed złożeniem Zamówienia;
  7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana
   z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
  8. Sklep Internetowy – ogólnodostępny serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kinderkraft.pl/, za pośrednictwem którego, Klient może kupić Produkt od Sprzedawcy,
  9. Sprzedawca – 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy
   Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
   VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527, o kapitale zakładowym w wysokości 842 500,00 zł, w całości opłaconym; nr BDO 000008302;
  10. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  11. Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient;
  12. Użytkownik – Klient, który założył konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego Sklepu Internetowego udostępnionego przez Sprzedawcę. Definicja Użytkownika nie jest tożsama z definicją użytkownika strony, którą posługuje się dokument Polityki Prywatności.
  13. Umowa sprzedaży/ Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów wraz z cenami oraz dane Klienta (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres, numer telefonu oraz formę płatności i sposób dostawy a w przypadku deklaracji Klienta otrzymania faktury VAT również dane niezbędne do jej wystawienia.
 3. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
 5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Klient nie jest związany tymi postanowieniami, które nie zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami;
  5. przestrzegania bezwzględnego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  6. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności oraz wszelkich przysługujących im praw i wolności;
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  8. podjęcia aktów staranności celem zapoznania się z informacjami o przysługujących Klientowi prawach oraz o ciążących na nim obowiązkach, które warunkują prawidłowe korzystanie
   z oferty Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego, w tym przed skorzystaniem z Personalizacji.
 6. Niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
  w tym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Microsoft Edge 102.0.1245.41,
  2. Firefox 101.0.1 (dowolny system operacyjny),
  3. Chrome 102.0.5005.115 (dowolny system operacyjny),
  4. Safari 15.4 (tylko Mac OS),
  5. Safari Mobile na iPada 2, iPada Mini, iPada z wyświetlaczem Retina (iOS 12 lub nowszy), do sklepu stacjonarnego,
  6. Safari Mobile dla iPhone'a 6 lub nowszego; iOS 12 lub nowszy, do mobilnej witryny sklepowej,
  7. Chrome Mobile 100.0.4896.60 (Android 4 lub nowszy) do mobilnej witryny sklepowej.
 7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej oraz przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 8. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
  1. posiadający status Użytkownika,
  2. nieposiadający statusu Użytkownika, a więc dokonujący zakupów z pominięciem procedur Rejestracji i Logowania.
 2. Status Użytkownika uzyskuje się po:
  1. poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,
  2. dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mailowy Klienta podany podczas rejestracji konta.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy Rejestracji.
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca przekazuje istotne informacje potrzebne przeciętnemu Konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia Umowy, które powodują lub mogą powodować podjęcie przez przeciętnego Konsumenta decyzji o zakupie Produktu, której bez tych informacji by nie podjął, przy czym za istotne informacje uznaje się w szczególności:
  1. istotne cechy Produktu,
  2. nazwę, siedzibę i adres Sprzedawcy,
  3. cenę uwzględniającą podatki, jak również informacje o wszelkich innych znanych Sprzedawcy lub dających się przewidzieć kosztach dodatkowych,
  4. sposoby płatności za Towar, możliwości dostawy lub sposoby wykonania Produktu, jak również procedury rozpatrywania reklamacji,
  5. informacje o istnieniu prawa do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania,
  6. informacje o tym, czy oraz w jaki sposób Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli.
 5. Zamówienia od Klientów przyjmowane są:
  1. przez stronę internetową https://kinderkraft.pl/
  2. e-mailowo na adres: [email protected]
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 397 08 62 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 8:00 do godziny 16:00. Klient po złożeniu Zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że Zamówienie zostało przyjęte w Sklepie.
 6. Zamówienie obejmuje w szczególności dokonanie wyboru Produktu/ów o określonych przez Klienta cechach rodzajowych oraz ilościowych, wybór sposobu dostawy i formy płatności. W przypadku Personalizacji, Zamówienie Klienta może obejmować specyfikację pochodzącą od Klienta, która pozwala na dostosowanie Produktu do indywidualnych potrzeb Klienta, w tym przez dokonanie zmian w Produkcie/tach.
 7. Klient otrzymuje do Sprzedawcy e-maila ze zwrotnym potwierdzeniem złożenia Zamówienia wraz z załączonym na Trwałym Nośniku Regulaminem . Otrzymane przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia (oferty kupna) ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Warunkami przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji są:
  1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego https://kinderkraft.pl/ – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,
  2. w przypadku złożenia Zamówienia e-mailowo lub telefonicznie – złożenie Zamówienia zawierającego następujące dane: nazwę Produktu lub Produktów z ich kodami, wskazanie koloru (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedną wersje kolorystyczną), ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem lub przelewem;
  3. w przypadku Personalizacji, należy ponadto - po zaakceptowaniu jej warunków - dostarczyć Sprzedawcy specyfikację, w tym poprzez:
   • wybór dostępnych wzorów graficznych,
   • przesłanie kombinacji liter, spacji i cyfr,
   • które, zgodnie z wolą Klienta, mają łącznie zostać umieszczone na Produkcie/tach,
  4. w każdym przypadku, niezależnie od sposobu przyjęcia Zamówienia – dostępność Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym, o której Sprzedawca informuje Klienta w Sklepie Internetowym, przed złożeniem Zamówienia.
 9. W sytuacji, gdy Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu albo gdy, w przypadku Personalizacji, nie będzie możliwe jej wykonanie, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (jeżeli będzie to możliwe) lub zakup innego Produktu.
 10. W przypadku Personalizacji, Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania Produktu/ów zgodnie
  ze specyfikacją Klienta również w przypadku, gdy narusza ona prawa osób trzecich, w tym do znaku towarowego lub utworu, tudzież zawiera treści, które mogą godzić w normy powszechnie uznane za obowiązujące.
 11. Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, która zawiera załączony w formacie PDF dokument, zawierający obowiązki informacyjne Sprzedawcy, w związku z zawieraną umową na odległość. Stanowi to moment zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem.
 12. Potwierdzenie zostaje wysłane przez Sprzedawcę do Klienta na Trwałym nośniku w rozsądnym czasie po przyjęciu Zamówienia, nie później niż do dnia dostarczenia Produktu/ów.
 13. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje:
  1. w przypadku Zamówienia płatnego przy odbiorze – najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia przez Klienta,
  2. w przypadku Zamówienia płatnego przez jednego z pośredników płatności – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone Zamówienie.
 14. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę, poprzez którą rozumie się przygotowanie Produktu do wysyłki oraz przekazanie przesyłki przewoźnikowi, odbywa się do 24 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone przez Klienta w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. W przypadku Personalizacji, czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do trzech dni roboczych.
 15. Do każdego przyjętego Zamówienia wystawiany zostaje przez Sprzedawcę dokument sprzedaży (faktura na klienta indywidualnego), wysyłany drogą elektroniczną do Klienta z adresu poczty elektronicznej: [email protected] lub Klient ma możliwość wygenerowania faktury w swoim koncie założonym w Sklepie Internetowym, przy czym druga z możliwości dotyczy tylko Użytkownika. Za datę wystawienia dokumentu sprzedaży uznaje się datę wydania Towaru firmie kurierskiej.

CENY PRODUKTÓW

 1. W Sklepie internetowym Sprzedawca uwidacznia cenę Produktów, jak również wynagrodzenie za Personalizację w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości przeciętnego Konsumenta oraz umożliwiający porównanie Klientowi cen lub wysokości wynagrodzeń za Personalizację.
 2. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz wynagrodzenie za Personalizację są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT) [ceny brutto].
 3. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. W każdym przypadku obniżenia ceny za Produkt lub wynagrodzenia za Personalizację, obok informacji o obniżonej cenie lub wynagrodzeniu, Sprzedawca uwidacznia informację o najniższej cenie Produktu lub wynagrodzeniu za Personalizację jakie obowiązywały w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Jeżeli Produkt lub Personalizacja są oferowane w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji
  o obniżonej cenie lub wynagrodzeniu, Sprzedawca uwidacznia informację o cenie Produktu lub wynagrodzeniu za Personalizację, które obowiązywały w okresie od dnia oferowania tego Produktu lub Personalizacji do dnia wprowadzenia obniżki.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać:
  1. przez pośredników płatności (Przelewy24, Klarna), w tym przy wykorzystaniu:
  2. systemu płatności mobilnych BLIK,
  3. karty płatniczej (debetowej, kredytowej) Visa albo Mastercard,
  4. systemu płatności odroczonych (PayPo) - kup teraz i zapłać za 30 dni.
 2. Sprzedawca może wdrożyć inne niż wyżej wymienione, a równie bezpieczne, formy płatności, o czym Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego.

CZAS DOSTAWY

 1. W opisie każdego Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego widnieje orientacyjny czas dostawy. Dodatkowo Sprzedawca, potwierdzając przyjęcie Zamówienia do realizacji, przesyła informację, o sposobie oraz terminie realizacji Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 2. Wysłanie Produktu do Klienta już w dniu złożenia Zamówienia, tj. w odniesieniu do Produktów z oznaczeniem ich wysyłki do 24h, może nastąpić, jeżeli:
  1. Zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym Sprzedawcy oraz
  2. wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00 albo Sprzedawca otrzyma informację o wysyłce Produktów za pobraniem do godziny 12.00.
 3. Zamówienie Produktów o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia.
 4. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 1-2 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.
 5. Dostawa odbywa się za pośrednictwem InPost – firma InPost doręcza przesyłki do punktów odbioru oraz pod wskazane adresy dostawy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 6. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej InPost inpost.pl/sledzenie-przesylek.

KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszt dostawy zamówionych Produktów do kwoty 200 zł ponosi w całości Sprzedawca. Powyżej tej kwoty koszt dostawy wynosi 15 zł i pokrywa go kupujący. 
 2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na koszt Sprzedawcy.

ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę), zaleca się odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, w obecności kuriera, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag, co do stanu technicznego tudzież wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu, wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Stosownymi formularzami powinien dysponować ww. kurier, który ma jednocześnie poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji ze strony Konsumenta nie jest sporządzenie wskazanego protokołu.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. W przypadku, gdy kurier nie ma przy sobie takiego formularza, rozważyć należy umówienie się na spisanie protokołu w innym terminie. W Protokole rekomenduje się podanie: daty, godziny doręczenia, opisu uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania. Podpisany protokół przesyłany jest do Sprzedawcy na adres do korespondencji: ZWROTY – SCHENKER – 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk lub po zeskanowaniu na adres e-mail: [email protected]. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji ze strony Konsumenta nie jest m.in. sporządzenie wskazanego protokołu.
 4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie ma zastosowania, w przypadkach, o których poucza Konsumenta Sprzedawca w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. W celu skorzystania z uprawnień ust. 1 powyżej, należy poinformować Sprzedawcę o decyzji
  o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie pisma przesłanego na adres: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres
  e-mail: [email protected] lub z wykorzystaniem formularza online dostępnego w Sklepie Internetowym lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego: +48 +48 22 397 08 62 . Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który jest każdorazowo udostępniany Klientowi w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany Produkt w numer ZWR. Numer ten można uzyskać uzupełniając formularz dostępny na stronie internetowej https://rma.kinderkraft.com lub za pośrednictwem kontaktu pod adresem [email protected]. Numer ZWR należy wówczas umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Do przesyłki zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Nieskorzystanie z ww. zalecenia przez Konsumenta nie będzie jednak miało żadnego negatywnego wpływu na jego prawo odstąpienia od Umowy.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Strony są zwolnione z wszelkich zobowiązań, chyba że ustawa lub zgodny z nią Regulamin wyraźnie stanowią inaczej.
 6. Konsument ponosić może odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta chęci odstąpienia od Umowy, Sprzedawca po przyjęciu zgłoszenia, zleca firmie kurierskiej odbiór rzeczy będącej treścią Umowy. Konsumentowi wysyłana jest etykieta listu przewozowego, którą należy umieścić na paczce i przekazać kurierowi w dniu odbioru. W tym wypadku Konsument nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu.
 8. Konsument, który odstąpił od Umowy, a następnie z własnej inicjatywy i na swój koszt odesłał Produkt/y, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu z tego tytułu.
 9. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 10. Jeżeli jest to możliwe, Sprzedawca zaleca, by Produkt został opakowany w oryginalne opakowanie. Nieskorzystanie z zalecenia przez Konsumenta nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na jego prawo do odstąpienia od Umowy. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego oświadczenia Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ów, jeżeli Konsument je poniósł. Przy czym Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
 12. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 13. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

RĘKOJMIA. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za zgodność Produktu z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Względem pozostałych Klientów Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli Towar ma wadę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta następuje w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym należy składać:
  1. na formularzu dostępnym na stronie internetowej: https://rma.kinderkraft.com lub
  2. e-mailowo na adres: [email protected] lub
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 +48 22 397 08 62 .
 5. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza jw. Rekomenduje się dołączenie do zgłoszenia opisu wady Produktu oraz dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad lub niezgodności z Umową sprzedaży, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem [email protected]. Nieskorzystanie z zalecenia przez Konsumenta nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na jego prawa wynikające z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 7. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady, w miarę możliwości wraz ze zgłoszeniem reklamacji konieczne będzie dostarczenie Produktu na adres: MBS/CENTRUM SERWISOWE 4 KRAFT, Sady, Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne, z wyjątkiem opisanym w ust. 8 poniżej.
 8. Jeżeli Konsument żąda naprawy lub wymiany na nowy Produktu niezgodnego z Umową, wówczas zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy zakupiony Produkt, który Sprzedawca odbiera od Konsumenta na swój koszt.
 9. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru albo odpowiednio uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi czy z tytułu niezgodności Towaru z Umową. Informacja o przyznanej Klientowi gwarancji oraz treść jej warunków są zamieszczone na stronie internetowej pod linkiem, a także przekazywane Klientowi w wiadomości e-mail, informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie klikanych (odsyłających do treści) ikon graficznych.
 10. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy
  o wadzie Towaru. Termin biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikającego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument ma możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W Sklepie Internetowym przetwarzane są następujące dane osobowe:
  1. Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby lub adres zamieszkania, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera, w stosownych przypadkach informacje dotyczące konta w tym nazwę Użytkownika, hasło, identyfikator,
  2. osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy, Messenger lub formularz reklamacyjny: imię, nazwisko, firma, adres e-mail,
  3. użytkowników strony internetowej: adres IP, identyfikatory internetowe, dane pochodzące z plików cookie oraz znaczników pikselowych, dane dotyczące sytemu operacyjnego, dane dotyczące aktywności na stronie oraz preferencji osobistych oraz marketingowych.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności, w tym odnośnie do celów i podstaw prawnych przetwarzania zostały zamieszczone w Polityce prywatności (link: https://kinderkraft.pl/polityka-prywatnosci) oraz w klauzulach informacyjnych dedykowanych poszczególnym formularzom zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych o których mowa w ust. 1 powyżej, jest 4KRAFT sp. z o.o.
  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer: 0000378767,
  NIP: 7811861679, REGON: 301679527.
 5. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 7. Każda osoba, która przekazała Sprzedawcy swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
  2. w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu, a każdy formularz związany z pozyskiwaniem danych osobowych Użytkownika posiada dedykowaną klauzulę informacyjną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów i Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego www.kinderkraft.pl w zakładce Regulamin.
 3. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian poprzez przesłanie zmienionego Regulaminu, drogą mailową do Użytkowników oraz ogłoszenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

REGULAMINY DO POBRANIA