I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym kk Kinderkraft działającym pod adresem: www.kinderkraft.pl.
2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym;
b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) Kodeks cywilny;
c) Konsument – osoba Klient będący osobą fizyczną,a dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnezawierający ze Sprzedawcą umowę w zakresiej niezwiązanymej bezpośrednio ze swoją jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od.1 stycznia 2021 roku przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej. ;
d) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
e) Produkt/Produkty – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
f) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
g) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego;
h) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.kinderkraft.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy;
i) Sprzedawca – 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527;
j) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient;
k) Użytkownik – Klient, który założył konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę;

3. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a) przestrzegania postanowień Regulaminu;
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki desktop:

  • • Chrome 29+
  • • FF28+
  • • IE11+
  • • Opera 17+
  • • Safari 9+

b) przeglądarki tablet:

  • • Android Browser,
  • • iOS iPad Safari

c) przeglądarki smartfon:

  • • Android Browser
  • • iOS iPhone Safari.

7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
8. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:

a) posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,
b) nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:

a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,
b) dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są:

a) przez stronę www.kinderkraft.pl,
b) e-mailowo na adres: pomoc@kinderkraft.com
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 616 460 237
przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 8:00 do godziny 16:00. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:

a) w przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.kinderkraft.pl – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego,
b) w przypadku złożenia zamówienia e-mailowo – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwę Produktu lub Produktów z ich kodami, wskazanie koloru (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną), ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem;
c) w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwę Produktu lub Produktów z ich kodami, wskazanie koloru (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną), ilość zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego (dla kuriera), informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:

a) w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta,
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu PayU – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie.

6. Realizacja zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 24 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
7. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego Produktu.
8. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży (faktura VAT lub faktura na klienta indywidualnego) wysyłany drogą elektroniczną do klienta z adresu: powiadomienia@4kraft.com. Za datę wystawienia dokumentu sprzedaży uznaje się datę wydania towaru firmie kurierskiej.

III. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać w następujący sposób:

a) za pobraniem (dodatkowa opłata 10 zł) – przy odbiorze przesyłki u Kuriera,
b) płatność za pomocą PayU - dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.

V. CZAS DOSTAWY

1. W opisie każdego Produktu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu widnieje orientacyjny czas dostawy.
2. Wysłanie Produktu do Klienta w dniu złożenia zamówienia, w odniesieniu do Produktów z oznaczeniem ich wysyłki od 24h, może nastąpić jeżeli:

a) zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym oraz
b) wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00 albo sklep otrzyma informację o wysyłce towaru za pobraniem do godziny 12.00.

3. Zamówienie Produktów o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
4. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 1-2 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.
5. Dostawa odbywa się za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej DHL - firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej DHL www.dhl.com.pl;
b) firmy kurierskiej DPD – firma DPD doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej DPD www.dpd.com.pl;
c) firmy kurierskiej GLS – firma GLS doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej GLS www.gls-group.eu;
d) InPost – firma InPost doręcza przesyłki do punktów odbioru w dni robocze od poniedziałku do piątku. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje e-mailowo numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej InPost www.inpost.pl/sledzenie-przesylek.

VI. KOSZTY DOSTAWY

1. W Sklepie Internetowym koszt dostawy zamówienia wynosi 14 zł.
2. Pełna informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w regulaminie pkt „IV.FORMY PŁATNOŚCI” regulaminu oraz dodatkowo widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.
3. O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.

VII. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się z kurierem na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: pomoc@kinderkraft.com.
4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 30 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Klient będący Konsumentem w rozumieniu pkt. I.1.c Regulaminu, tj. Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań), lub przekazanego telefonicznie pod numerem tel. 616 460 237, fax: +48 61 666 02 69 lub przekazanego na adres email: pomoc@kinderkraft.com. Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
4. W celu usprawnienia procedury odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaleca się skorzystanie przez Konsumenta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej zwracany Produkt w numer ZWR. Numer ten można uzyskać uzupełniając formularz na stronie rma.kinderkraft.com lub pośrednictwem kontaktu pod adresem pomoc@kinderkraft.com Numer ZWR należy wówczas umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Do przesyłki zaleca się dołączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu zwracanego Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii.
5. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. W przypadku zgłoszenia przez kupującego chęci odstąpienia od umowy, sprzedawca po przyjęciu zgłoszenia, zleca firmie kurierskiej odbiór rzeczy będącej treścią umowy. Kupującemu wysyłana jest etykieta listu przewozowego, którą należy umieścić na paczce i przekazać kurierowi w dniu odbioru. W tym wypadku kupujący nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu. Natomiast jeżeli kupujący odstąpi od umowy i dobrowolnie na swój koszt wyśle sprzedawcy rzecz będącą treścią umowy, Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu z tego tytułu.
7. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
8. Zwrot Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY - SCHENKER - 4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk. 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o prawie do odstąpienia, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
10. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

IX. WADY PRODUKTÓW; PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu, Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. O wadzie Produktu należy zawiadomić Sprzedawcę, jeżeli wada ta została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu. W takim przypadku zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy składać:

a) na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej: rma.kinderkraft.com lub
b) e-mailowo na adres: pomoc@kinderkraft.com
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 616 460 237

6. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@kinderkraft.com.
7. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem pomoc@kinderkraft.com.
8. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: MBS/CENTRUM SERWISOWE 4 KRAFT UL.ROLNA 9, SADY 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
9. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta następuje w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
10. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.
11. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 każdy klient ma możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W Sklepie Internetowym przetwarzane są dane osobowe:

a) Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera,
b) osób kontaktujących się ze Sprzedającym przez formularz kontaktowy, Messenger lub formularz reklamacyjny: imię, nazwisko, firma, adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest 4KRAFT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527.
3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
5. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
b) w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie www.kinderkraft.pl. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu a każdy formularz związany z pozyskiwaniem danych osobowych Użytkownika posiada dedykowaną klauzulę informacyjną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów i Użytkowników w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.kinderkraft.pl w zakładce Regulamin.