Rozszerzenie gwarancji produktu aż do 10-lat

Rozszerzenie gwarancji
produktu aż do 10-lat

Bezpłatna naprawa uszkodzonej części

Bezpłatna naprawa
uszkodzonej części

Bezpłatna wymiana uszkodzonej części w przypadku braku możliwości naprawy

Bezpłatna wymiana
uszkodzonej części w przypadku braku możliwości naprawy

!

Ważne...

Aby skorzystać z programu 10 letniej gwarancji, musisz dokonać rejestracji koniecznie w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zakupu.

Jak przystąpić do programu?

1

Przygotuj dowód zakupu

Będzie on potrzebny do poprawnego wypełnienia formularza w następnym kroku.

2

Wypełnij formularz

Wypełnij wszytkie pola formularza poniżej, niezbędne do rejestracji w programie.

3

Czekaj na informację zwrotną

Na podany adres e-mail wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji w programie :)

Warunki korzystania
Regulamin usługi "10-letnia gwarancja" 10 lat gwarancji na produkty Kinderkraft. Warunki gwarancji:
1. Gwarantem jest 4Kraft sp. z o. o. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, numer wpisu do KRS:  0000378767, NIP (numer identyfikacji podatkowej): PL 7811861679.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów marki Kinderkraft zakupionych i używanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem terytoriów zamorskich, w szczególności: Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, departamentów zamorskich Francji, Wysp Alandzkich, Athos, Ceuty, Melilli, Helgolandu, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia i Livigno oraz na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z wyłączeniem brytyjskich terytoriów zamorskich, w szczególności: Falklandów, Bermudów i Kajmanów, (zwanych dalej: „produktami”). Gwarancja jest oferowana konsumentom, którzy zakupili produkty Kinderkraft do użytku prywatnego („posiadacze gwarancji”). Oprócz tej ograniczonej gwarancji obowiązują ustawowe roszczenia gwarancyjne.   
3. Gwarant udziela gwarancji na wady materiałowe i błędy w wykonaniu produktów marki Kinderkraft pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi przekazanej w momencie zawierania umowy (gwarancja producenta).
4. Niezależnie od niniejszej gwarancji, konsumentowi przysługują ustawowe prawa gwarancyjne, które nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją.
5. Okres gwarancji producenta wynosi 10 lat i rozpoczyna się w momencie przekazania produktu nabywcy.
6. Ta 10-letnia gwarancja obejmuje wszystkie produkty marki Kinderkraft, z wyjątkiem materiałów tekstylnych oraz akcesoriów.
7. Jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykryty błąd w wykonaniu lub wada materiałowa, produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, według wyłącznego uznania gwaranta.
8. Gwarancja producenta jest niezbywalna, dlatego tylko pierwszy nabywca może dochodzić swoich praw z tego tytułu.
9. Prawa z tytułu 10-letniej gwarancji są możliwe do wyegzekwowania tylko wtedy, gdy nabywca wypełni formularz dostępny na stronie www.kinderkraft.com w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu. W procesie rejestracji, nabywca musi dostarczyć (przesłać) dowód zakupu.
10. W przypadku wykrycia wady wykonania lub materiału w okresie gwarancyjnym, roszczenie z tytułu gwarancji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kinderkraft.com Po przesłaniu formularza, roszczenie gwarancyjne jest weryfikowane przez dział obsługi klienta.  Wnioski są rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Posiadacz gwarancji jest informowany o numerze przypisanym do wniosku i otrzymuje instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
11. Gwarancja obejmuje usługę „door-to-door”. Kurier odbiera wadliwy produkt od posiadacza gwarancji i dostarcza go do serwisu gwaranta. Po naprawie produkt jest odsyłany do posiadacza gwarancji.  Usługa ta jest bezpłatna.
12. Jeśli posiadacz gwarancji wysyła wadliwy produkt na własny koszt, otrzymuje zwrot kosztów najtańszego sposobu wysyłki.
13. Posiadacz gwarancji jest zobowiązany do dostarczenia produktu w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami (jeśli dotyczy). Posiadacz gwarancji ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zastosowania opakowania zastępczego lub niewłaściwego zabezpieczenia produktu.
14. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od fizycznego przyjęcia produktu do naprawy przez serwis gwaranta, po czym produkt zostanie przekazany przewoźnikowi.
15. Termin na usunięcie wad zgodnie z par. 14 powyżej może zostać przedłużony o czas niezbędny do dostarczenia wymaganych części zamiennych, jednak w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. W takich przypadkach, posiadacz gwarancji zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu potrzebnego na naprawę oraz o przewidywanym terminie usunięcia wady.
16. Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w par. 14 i 15 powyżej oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.   
17. Jeżeli naprawa wymaga wymiany części, uszkodzone elementy pozostają własnością gwaranta. Stosowane części zamienne mogą zostać wyprodukowane przez innego producenta, o ile są co najmniej równowartościowe pod względem technicznym.
18. Jeżeli zgłoszona wada nie jest objęta gwarancją, koszty naprawy ponosi posiadacz gwarancji. Przed rozpoczęciem naprawy posiadacz gwarancji zostanie poinformowany o kosztach naprawy, która zostanie przeprowadzona wyłącznie za jego zgodą.
19. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
1) Uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń i pęknięć plastiku, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub wykonawczej;
2) Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub złej konserwacji – w tym między innymi uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub złej konserwacji;
a. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji produktu zawartą w podręczniku użytkownika;
3) Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem, instalacją lub demontażem produktów i/lub akcesoriów;
a. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji produktu zawartą w podręczniku użytkownika;
4) Uszkodzeń spowodowanych korozją, pleśnią lub rdzą wynikających z niewłaściwej konserwacji, pielęgnacji i przechowywania;
5) Uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub innych uszkodzeń wynikających z normalnej żywotności materiałów;
a. Na przykład: rozdarcia lub przebicia dętek wewnętrznych w kołach; uszkodzenia opon; uszkodzenia bieżnika; wyblaknięcia tkanin w wyniku mechanicznego użytkowania (np. na przegubach i pokryciu ruchomych części);
6) Uszkodzeń lub erozji spowodowanych działaniem słońca, potu, detergentów, warunkami przechowywania lub częstym myciem itp.;
7) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, pożarem, kontaktem z cieczą, działaniem siły wyższej lub innymi przyczynami zewnętrznymi;
8) Produktów, które zostały zmodyfikowane w celu zmiany funkcjonalności lub parametrów eksploatacyjnych bez pisemnej zgody firmy 4Kraft;
9) Produktów, z których usunięto lub na których zniekształcono jakikolwiek numer seryjny;
10) Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem w połączeniu z komponentami lub produktami innych firm – w tym między innymi uchwytami na kubki, parasolami, odblaskami i dzwonkami;
11) Zakupu z drugiej ręki lub w przypadku posiadania przez kogokolwiek innego niż pierwotny właściciel;
20. Gwarancja nie obejmuje roszczeń dotyczących parametrów technicznych produktu, jeżeli są one zgodne z instrukcją gwaranta lub innymi dokumentami określającymi parametry techniczne produktu.
21. Gwarancja nie obejmuje szkód następczych.
22. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem wyłączenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG).
23. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
Uzyskaj 10-letnią gwarancję

Najczęściej zadawane pytania

Jak skorzystać z dziesięcioletniej gwarancji?

Aby skorzystać z programu wystarczy zarejestrować się na naszej stronie w ciągu 30 dni od daty zakupu: rma.kinderkraft.com/10yw . We wniosku dołącz dowód zakupu i wypełnij wskazane pola. Po zaakceptowaniu wniosku wyślemy Ci potwierdzenie przystąpienia do programu.

Czy mogę skorzystać z 10-letniej gwarancji, jeśli nie jestem pierwszym właścicielem produktu?

Z programu mogą skorzystać tylko osoby, które są pierwszymi nabywcami produktu.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby przystąpić do programu 10-letniej gwarancji?

Aby Twoja prośba została rozpatrzona pozytywnie, do wniosku należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę z widoczną datą sprzedaży.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Twoje zapytanie

Kontakt

O firmie

4Kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Tatrzańska 1/5,
60-413 Poznań
KRS: 0000378767,
NIP: 7811861679,
REGON: 301679527

Chat z doradcą - wkrótce dostępny

Otwórz chat

Kinderkraft to zawsze:

  • Miliony zadowolonych rodziców na całym świecie Miliony zadowolonych
    rodziców na całym świecie
  • Jakość wielokrotnie wyróżniana nagrodami Jakość wielokrotnie
    wyróżniana nagrodami
  • 10 lat gwarancji 10 lat gwarancji
  • 100 dni na darmowy zwrot 100 dni na darmowy zwrot