1. 1. W przypadku wady zakupionego produktu marki Kinderkraft osoba, która dokonała zakupu („Klient”), według swojego wyboru, może dochodzić wobec sprzedawcy roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny dot. rękojmi oraz – w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta w sklepie internetowym www.Kinderkraft.com – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta) lub skorzystać z gwarancji udzielonej przez 4KRAFT sp. z o.o.
 2. 2. Niniejsze warunki dotyczą świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta – 4KRAFT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 1/5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („Gwarant”).
 3. 3. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego produkty marki Kinderkraft są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
 4. 4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski oraz dotyczy tylko i wyłącznie produktów marki Kinderkraft („Produkty”).
 5. 5. Okres gwarancji na Produkty wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu Produktu.
 6. 6. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie usunie stwierdzoną wadę Produktu poprzez naprawę albo wymianę uszkodzonej części (wedle możliwości technicznych Gwaranta), zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji.
 7. 7. Klient zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.rma.kinderkraft.com.
 8. 8. Sposób oraz koszt dostawy opisany jest w sekcji „Usługa Door-To-Door”. W przypadku samodzielnej wysyłki Produktu do Gwaranta, Gwarant pokrywa koszt najtańszego sposobu wysyłki, za wyjątkiem mebli których wysyłka odbywa się na zasadach określonych w pkt 14.
 9. 9. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu do serwisu.
 10. 10. Termin usunięcia usterki (omówiony w pkt 9.) może zostać wydłużony o czas niezbędny do importu koniecznych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W przypadku ewentualnego wydłużenia realizacji zlecenia reklamacyjnego, Gwarant każdorazowo powiadamia Klienta o tym fakcie, podając nowy termin usunięcia usterki.
 11. 11. Gwarant może wstrzymać się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 12. 12. W przypadku zgłoszenia usterki nieobjętej gwarancją, Gwarant obciąża Klienta kosztami naprawy reklamowanego Produktu. W takim przypadku, przed rozpoczęciem naprawy, Gwarant powiadamia Klienta o wysokości kosztów naprawy sprzętu i podejmie się naprawy po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.
 13. 13. Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, jeśli zachodzi taka konieczność. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu ponosi Klient.
 14. 14. W odniesieniu do Produktów w postaci mebli, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę Gwaranta. W takim przypadku Produkt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport, tj. w miarę możliwości w oryginalne opakowanie, a w razie braku oryginalnego opakowania - w opakowanie zastępcze, foremne (sześcian) i zabezpieczające Produkt przed dodatkowymi uszkodzeniami w transporcie. Gwarant zastrzega sobie prawo do nieodebrania Produktu w sytuacji gdy Produkt zapakowany jest w sposób nieprawidłowy, do czasu usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
 15. 15. Zgłoszenie gwarancyjne dotyczące Produktów w postaci mebli rozpatrywane jest w oparciu o formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.rma.kinderkraft.com. oraz załączoną do niego dokumentację fotograficzną. W przypadku dokonania wysyłki mebli samodzielnie przez Klienta, tj. przed uprzednią dyspozycją ze strony Gwaranta, o której mowa w pkt 14 powyżej, Gwarant nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych w ten sposób kosztów oraz podjęcia jakichkolwiek działań wynikających z Gwarancji.
 16. 16. Gwarancja nie obejmuje:
  1. 1) roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  2. 2) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
  3. 3) zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu Produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;
  4. 4) rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy klienta;
  5. 5) obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
  6. 6) Produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
 17. 17. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (baterie, ładowarki, akcesoria dodatkowe lub zapasowe) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych.
 18. 18. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. W przypadku braku części zamiennych tego samego producenta, Gwarant zastrzega możliwość użycia części zamiennych o parametrach technicznych, co najmniej równoważnych, wykonanych przez innego producenta.
 19. 19. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna nie jest możliwa z powodów niezależnych od Gwaranta (np. wycofanie produktu z aktywnej sprzedaży, brak dostępu do części zamiennych), Gwarant zastrzega możliwość utylizacji produktu na własny koszt oraz zwrot kosztów zakupu produktu dla Klienta. W przypadku, gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta, Gwarant zastrzega możliwość wydania „protokołu nienaprawialności”, który uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy
 20. 20. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu
 1. 1. W ramach gwarancji, o której mowa w sekcji „Gwarancja”, Klient według własnego uznania może skorzystać z usługi Door-To-Door (D2D) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Usługa Door-To-Door (D2D) oznacza usługę serwisową "od drzwi do drzwi". Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach gwarancji od drzwi Klienta do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
 3. 3. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta. Usprawniony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Klienta.
 4. 4. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. 5. Usługa Door-To-Door (D2D) dotyczy Produktów marki Kinderkraft i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.
 6. 6. Usługa Door-To_Door nie dotyczy Produktów w postaci mebli. Zasady zwrotu tej kategorii Produktów określono w pkt 14-15 powyżej.
 1. 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia gwarancyjnych określa Polityka Prywatności. Wypełniając formularz reklamacyjny Klient zapoznaje się z klauzulą informacyjną.
 2. 2. Niniejsze warunki gwarancji mają charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Klienta przysługujących Klientowi wobec 4KRAFT sp. z o.o.. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej