Regulamin Usługi 10-letniej Gwarancji

10-letnia Gwarancja Produktów Kinderkraft. Warunki Gwarancji:

 1. Gwarantem jest 4kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679 (dalej: „Gwarant”).
 2. Niniejsza gwarancja (dalej: „Gwarancja”) obejmuje produkty marki Kinderkraft zakupione i użytkowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem ich terytoriów zamorskich[1], (dalej: „Produkty”). Niniejszy Program oferowany jest konsumentom, którzy zakupili produkty Kinderkraft wyłącznie do celów prywatnych (dalej: „Konsument”). Poza niniejszą ograniczoną Gwarancją produkty objęte są ustawową rękojmią.
 3. Uprawnienia wynikające z niniejszej Gwarancji są możliwe do zrealizowania jedynie w przypadku, gdy Konsument wypełnił formularz dostępny na stronie www.kinderkraft.pl w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu. W procesie rejestracji Konsument musi dostarczyć (przesłać) oryginalny dowód zakupu.
 4. Gwarant udziela gwarancji na wypadek niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli Produkty były używane niezgodnie z ich instrukcją obsługi lub przeznaczeniem.
 5. Niezależnie od niniejszej Gwarancji, Konsumentowi przysługują ustawowe uprawnienia gwarancyjne, które nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą Gwarancją.
 6. Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres 10 lat i rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 7. Niniejsza Gwarancja obejmuje wszystkie produkty Kinderkraft z wyłączeniem niektórych produktów. Produkty podlegające rejestracji do programu rozszerzonej gwarancji są widocznie oznakowane, przynajmniej logo programu.
 8. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania Gwarancji niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie, Produkt zostanie naprawiony bezpłatnie lub wymieniony na nowy, według wyłącznego uznania Gwaranta.
 9. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna, dlatego tylko pierwotny Konsument może dochodzić praw z niej wynikających.
 10. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania Gwarancji niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie, reklamację z tytułu niniejszej Gwarancji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem www.kinderkraft.pl. Po przesłaniu formularza, reklamacja jest weryfikowana przez Dział Obsługi Klienta. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Konsument jest informowany o numerze przypisanym do zgłoszenia i otrzymuje instrukcje dalszego postępowania.
 11. Konsument może zgłosić reklamację w sposób inny, niż wskazany w powyższym pkt 10. (np. bezpośrednio przez e-mail lub telefonicznie). W takich przypadkach reklamacje będą przekierowywane do Działu Obsługi Klienta. Ze względu na niestandardową procedurę reklamacyjną, czas obsługi tego typu reklamacji zawsze ulegnie wydłużeniu.
 12. Niniejsza Gwarancja obejmuje usługę w systemie door-to-door. Kurier odbiera od Konsumenta wadliwy Produkt i dostarcza go do Działu Serwisu Gwaranta. Po naprawieniu Produkt jest odsyłany do Konsumenta. Usługa ta jest bezpłatna.
 13. W przypadku wysyłki uszkodzonego towaru przez Konsumenta na własny koszt, nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.
 14. Konsument jest zobowiązany do dostarczenia Produktu w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami (jeśli dotyczy). Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użycia opakowania zastępczego lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Produktu. Na życzenie Konsumenta Gwarant udzieli instrukcji co do prawidłowego sposobu pakowania Produktów.
 15. Standardowo wady Produktu wykryte w okresie Gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od otrzymania przez Gwaranta Produktu do naprawy.
 16. Termin naprawy zgodnie z pkt 15. może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na zamówienie wymaganych części zamiennych, jednak w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. W takich przypadkach Konsument zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu potrzebnego na naprawę oraz o przewidywanym terminie zakończenia obsługi reklamacji.
 17. Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w pkt 15. i 16. w przypadku okoliczności wynikających z wystąpienia siły wyższej.
 18. Jeżeli naprawa wymaga wymiany części, wadliwe części, które zostały wymienione, zostaną zutylizowane przez Gwaranta. Części zamienne użyte do naprawy mogą być wyprodukowane przez innego producenta, o ile są co najmniej równoważne pod względem technicznym.
 19. Jeżeli naprawa i/lub wymiana części jest niemożliwa, wówczas Gwarant ma prawo wymienić reklamowany Produkt na nowy, wolny od wad, jeżeli jest on jeszcze w produkcji lub w posiadaniu Gwaranta. W pozostałych przypadkach wymiana zostanie dokonana na Produkt podobny, o przynajmniej takich samych parametrach i cenie nie niższej niż cena reklamowanego Produktu w momencie zakupu przez Klienta.
 20. Jeżeli w wyniku reklamacji oryginalny Produkt objęty 10-letnią Gwarancją został wymieniony na nowy Produkt, to:
  1. warunki 10-letniej Gwarancji z oryginalnego Produktu przechodzą na wymieniony Produkt;
  2. czas trwania 10-letniej Gwarancji nie zostaje przedłużony, lecz jest kontynuowany;
  3. nie ma możliwości zarejestrowania wymienionego Produktu w celu uzyskania nowej 10-letniej Gwarancji.
 21. Jeżeli zgłoszona wada nie jest objęta Gwarancją, koszty naprawy ponosi Konsument. Przed podjęciem jakichkolwiek działań Konsument zostanie poinformowany o kosztach naprawy, która zostanie zrealizowana dopiero po otrzymaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 22. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  1. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji - w tym między innymi uszkodzeń mechanicznych Produktów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji;
   1. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i konserwacji Produktu zawartą w instrukcji obsługi Produktu;
  2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem, instalacją lub demontażem Produktów i/lub akcesoriów;
   1. Należy zapoznać się ze wskazówkami użytkowania i montażu Produktu w instrukcji obsługi Produktu;
  3. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej konserwacji, pielęgnacji i przechowywania;
  4. uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub wynikających w inny sposób z normalnego starzenia się materiałów;
  5. uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, pożaru, kontaktu z cieczą, działania siły wyższej itp.;
  6. Produktów, które zostały zmodyfikowane w celu zmiany funkcji lub cech bez pisemnej zgody Gwaranta;
  7. Produktów, z usuniętymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi;
  8. uszkodzeń powstałych w wyniku użycia elementów lub produktów innych firm – w tym, ale nie wyłącznie: uchwytów na kubki, parasolek, reflektorów i dzwonków;
  9. Produktów odkupionych od pierwotnego właściciela lub będących w posiadaniu osób innych niż pierwotny właściciel;
 23. Niniejsza Gwarancja nie dotyczy roszczeń dotyczących parametrów technicznych Produktu, jeżeli są one zgodne z instrukcją Gwaranta lub innymi dokumentami określającymi parametry techniczne Produktu.
 24. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód następczych.
 25. Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu z zastrzeżeniem wyłączenia konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 26. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 27. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Możesz również zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta: +48 22 397 08 62 (czynny w godzinach Pon.-pt. 9:00 - 16:00).
 28. W przypadku reklamacji Produktów spersonalizowanych przez producenta na życzenie Konsumenta, Gwarant nie będzie mógł wymienić spersonalizowanych części lub całych Produktów na analogicznie spersonalizowane. Spersonalizowane części i/lub Produkty zostaną zastąpione częściami i/lub Produktami podstawowymi.

[1] W szczególności: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Athos, Ceuta, Melilla, Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia i Livigno.