Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5,
60-413 Poznań lub mailowo: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować kierując maila na adres [email protected].

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu:

 • zarejestrowania i prowadzenia konta klienta, jeżeli zdecydowałeś się na jego założenie, ponieważ nie jest to obowiązkowe do złożenia zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji,
 • realizacji umowy sprzedaży towarów, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia Tobie zamówionych towarów,
 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
 • zwrotu towarów w związku z realizacją przez Ciebie uprawnienia do odstąpienia od umowy,
 • wykonywania rozliczeń finansowych,
 • wykonywania przez nas innych uprawnień i obowiązków umownych,
 • umożliwienia Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z platformy kinderkraft.pl,
 • kontaktowania się z Tobą w celu związanym z realizacją umowy,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zadania zamknięcia konta, w przypadku rozwiązania łączącej nas umowy.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu:

 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • dochodzenia należności,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym,
 • ochrony formularza zakładania konta klienta przed nadużyciami oraz spamem. W Witrynie wykorzystujemy usługę reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatnościWarunkom korzystania z usług Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w naszej witrynie. ReCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, właściwości przeglądarki (w tym: typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), dane Twojego konta Google (jeżeli jesteś zalogowany), Twoje zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych, Twoje zachowania przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA), w razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów oraz wysyła je do Google w celu analizy. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi reCAPTCHA, informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W stosownych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, dostawcom wykorzystywanych przez nas narzędzi, firmom zapewniającym naszą przestrzeń serwerową, naszym doradcom.
 • innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych, np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności, dostawcom wykorzystywanych przez nas narzędzi,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów, a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Co do zasady nie profilujemy Twoich danych osobowych zebranych w ramach formularza i nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przedmiotowych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś na to stosowne zgody. Stosownie do udzielonych przez Ciebie zgód, Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Na podstawie zebranych informacji (np. danych dotyczących Twoich preferencji lub danych demograficznych) możemy dostosowywać prezentowane w naszej Witrynie i poza nią treści w tym treści reklamowe. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne, a także takie, które na podstawie stworzonych profili umożliwiają targetowanie reklam jak np. Google Analytics, Facebook Pixel.

Więcej informacji o stosowanych plikach cookie oraz narzędziach, a także o możliwości ich wyłączenia znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz w ustawieniach plików cookies znajdujących się w stopce strony głównej.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z zakupem towarów w Sklepie internetowym kinderkraft.pl jest dobrowolne, jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z założeniem konta klienta jest dobrowolne. Do zarejestrowania konta klienta niezbędne jest podanie takich samych danych osobowych jak przy zamówieniu towarów.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych zebranych w związku z założeniem konta w naszym Sklepie internetowym do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś na to stosowne zgody w narzędziu umożliwiającym zarządzanie instalacją plików cookies, a także w sytuacjach, w których w ramach korzystania przez nas z usług Microsoft 365, w tym usługi poczty elektronicznej, będzie wymagany transfer danych. W takim przypadku firma Microsoft opiera się na zgodności z prawem europejskim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wraz z dodatkowymi środkami zapewniającymi ochronę danych osobowych.

W trakcie realizacji zamówienia wykorzystujemy narzędzia umożliwiające śledzenie przesyłek i wysyłkę powiadomień do naszych klientów. W związku z powyższym Twój adres email oraz numer zamówienia mogą zostać przekazywane poza EOG. Podstawą prawną transferu są standardowe klauzule umowne. W celu uzyskania kopii przedmiotowych klauzul – prosimy o kontakt na adres [email protected].