10 lat gwarancji na produkty Kinderkraft. Warunki gwarancji:

 1. 1. Gwarantem jest 4Kraft sp. z o. o. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, numer wpisu do KRS: 0000378767, NIP (numer identyfikacji podatkowej): PL 7811861679.
   
 2. 2. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów marki Kinderkraft zakupionych i używanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem terytoriów zamorskich, w szczególności: Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, departamentów zamorskich Francji, Wysp Alandzkich, Athos, Ceuty, Melilli, Helgolandu, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia i Livigno oraz na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z wyłączeniem brytyjskich terytoriów zamorskich, w szczególności: Falklandów, Bermudów i Kajmanów, (zwanych dalej: „produktami”). Gwarancja jest oferowana konsumentom, którzy zakupili produkty Kinderkraft do użytku prywatnego („posiadacze gwarancji”). Oprócz tej ograniczonej gwarancji obowiązują ustawowe roszczenia gwarancyjne.
 3. 3. Gwarant udziela gwarancji na wady materiałowe i błędy w wykonaniu produktów marki Kinderkraft pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi przekazanej w momencie zawierania umowy (gwarancja producenta).
   
 4. 4. Niezależnie od niniejszej gwarancji, konsumentowi przysługują ustawowe prawa gwarancyjne, które nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją.
   
 5. 5. Okres gwarancji producenta wynosi 10 lat i rozpoczyna się w momencie przekazania produktu nabywcy.
 6. 6. Ta 10-letnia gwarancja obejmuje wszystkie produkty marki Kinderkraft, z wyjątkiem materiałów tekstylnych oraz akcesoriów.
   
 7. 7. Jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykryty błąd w wykonaniu lub wada materiałowa, produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, według wyłącznego uznania gwaranta.
   
 8. 8. Gwarancja producenta jest niezbywalna, dlatego tylko pierwszy nabywca może dochodzić swoich praw z tego tytułu.
   
 9. 9. Prawa z tytułu 10-letniej gwarancji są możliwe do wyegzekwowania tylko wtedy, gdy nabywca wypełni formularz dostępny na stronie www.kinderkraft.com w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu. W procesie rejestracji, nabywca musi dostarczyć (przesłać) dowód zakupu.
   
 10. 10. W przypadku wykrycia wady wykonania lub materiału w okresie gwarancyjnym, roszczenie z tytułu gwarancji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kinderkraft.com Po przesłaniu formularza, roszczenie gwarancyjne jest weryfikowane przez dział obsługi klienta. Wnioski są rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Posiadacz gwarancji jest informowany o numerze przypisanym do wniosku i otrzymuje instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
   
 11. 11. Gwarancja obejmuje usługę „door-to-door”. Kurier odbiera wadliwy produkt od posiadacza gwarancji i dostarcza go do serwisu gwaranta. Po naprawie produkt jest odsyłany do posiadacza gwarancji. Usługa ta jest bezpłatna.