• Jeżeli i w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Programu, Klient i TradeTracker INT są uważani za współadministratorów w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), a niniejszy artykuł kwalifikuje się jako uzgodnienia opisane w art. 26 RODO. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, które mogą być przetwarzane przez TradeTracker INT w tym zakresie, to dane o ruchu (pod jakimi adresami IP) od klientów Klienta (konsumentów).
  • TradeTracker INT przetwarza dane osobowe w sposób opisany w artykule 1. wyłącznie w celu udostępnienia Programu. Klient przetwarza również dane osobowe w sposób opisany w punkcie 1. do własnych celów, za które TradeTracker INT nie ponosi odpowiedzialności.
  • Klient oświadcza i gwarantuje, że treści, wykorzystanie i instrukcje dotyczące przetwarzania odpowiednich danych osobowych w ramach Programu nie są niezgodne z prawem i nie naruszają żadnych praw osób trzecich i/lub osób, których dane dotyczą. W tym kontekście Klient zwalnia TradeTracker INT z wszelkich ewentualnych roszczeń i działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności Klient zapewnia uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych osobowych i informuje swoich klientów o istnieniu i korzystaniu z Programu. W przypadku braku uzasadnionej podstawy, Klient niezwłocznie informuje TradeTracker INT.
  • Dane związane z usługami TradeTracker INT i wykonywaniem zobowiązań umownych w ramach sieci afiliacyjnej, a także między Reklamodawcami i Wydawcami, są przechowywane w postaci fizycznej na terenie UE/EOG.
  • TradeTracker INT dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz dołoży starań, aby zapewnić bezpieczeństwo na poziomie, który nie jest nieuzasadniony, biorąc pod uwagę stan technologii, wrażliwość danych i koszty związane z przygotowaniem ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. Tak samo postąpi Klient w odniesieniu do danych osobowych zebranych przez Klienta i udostępnionych TradeTracker INT.
  • W przypadku naruszenia danych osobowych (w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO, co oznacza przypadkowe lub niezgodne z prawem naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do zniszczenia, utraty, zmiany lub nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych) dotyczących danych osobowych, o których mowa w artykule 1., Strony dołożą wszelkich starań, aby poinformować się nawzajem o nich bez zbędnej zwłoki i w ciągu 36 godzin od ich odkrycia. TradeTracker INT poinformuje Klienta o naruszeniach w systemach TradeTracker INT, podczas gdy Klient poinformuje TradeTracker INT o naruszeniach w systemach Klienta. Strony ustalają, czy poinformować odpowiedni organ nadzorczy i/lub osoby, których dane dotyczą, oraz która ze Stron to zrobi. Strony przekazują sobie nawzajem wszystkie istotne informacje o naruszeniu danych, w miarę ich dostępności.
  • Powiadomienie o naruszeniu danych przez Strony ma miejsce tylko wtedy, gdy naruszenie danych rzeczywiście miało miejsce, a nie wtedy, gdy można mówić tylko o (teoretycznej) podatności.
  • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złoży wniosek do jednej ze Stron o skorzystanie z jednego ze swoich praw, wówczas Strona ta rozpatrzy ten wniosek niezależnie. W przypadku, gdy jedna ze Stron wymaga współpracy drugiej Strony w wykonywaniu praw przez osobę, której dane dotyczą, Strony zapewnią tę współpracę w miarę możliwości i w uzasadnionym zakresie.
  • Wszystkie dane osobowe otrzymane przez TradeTracker INT od Klienta i/lub zebrane przez TradeTracker INT w ramach Programu podlegają obowiązkowi zachowania poufności wobec osób trzecich. Ten obowiązek zachowania poufności nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy Klient wyraźnie zezwolił na przekazanie takich informacji stronom trzecim, gdy przekazanie informacji stronom trzecim jest uzasadnione ze względu na Program i/lub Program Afiliacyjny, lub jeśli istnieje prawny obowiązek udostępnienia informacji osobie trzeciej. Jeśli TradeTracker INT jest prawnie zobowiązany do przekazania informacji stronie trzeciej, TradeTracker niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w zakresie dozwolonym przez prawo.