POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji pod nazwą „Kupuj więcej, płać mniej” jest 4kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 i z kapitałem zakładowym w wysokości 842.500 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2 Promocja przeprowadzana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Organizatora i uczestników promocji (dalej „Regulamin”). Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i pracowników 4kraft, na https://www.kinderkraft.pl/Promocja-Kupuj-wiecej-plac-mniej .

1.3 Promocja obowiązuje jedynie na w Sklepie internetowym w domenie kinderkraft.pl od dnia 01.08.2022 r., od godz. 00:01 do odwołania.

DEFINICJE

2.1 „Uczestnik Promocji” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będąca Konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub przedsiębiorcą indywidualnym (oznacza to osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej), która dokonuje w Okresie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym zakupu Produktów promocyjnych, a nadto spełniająca warunki udziału w Promocji wskazane w § 3 i § 4 Regulaminu.

2.2 „Promocja” – akcja promocyjna prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Promocja Kupuj więcej, płać mniej” skierowana jest do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. Promocja dzieli się na etapy szczegółowo opisane w ust.3 poniżej.

2.3 „Produkt promocyjny (Produkt)” – zestaw dwóch lub więcej produktów z oferowanych przez Organizatora, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a biorących udział w Promocji, włożonych do koszyka przez Uczestnika Promocji. W ramach Promocji następuje korzystne dla Użytkownika Promocji obniżenie ceny Produktów w koszyku o określoną procentowo wartość, na korzyść Użytkownika Promocji. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów. Rabat naliczany jest od wartości koszyka nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy. Uczestnik promocji nabywa prawa do uzyskania Rabatu wynikającego z Promocji. Rabat jest różny w zależności od ilości Produktów promocyjnych nabywanych w ramach jednej transakcji, według zestawienia wskazanego w § 4 p. 2.

2.4 „Sklep internetowy” – strona internetowa w domenie kinderkraft.pl, której Administratorem jest organizator i na której Uczestnik Promocji może dokonać bezpośredniego zakupu produktów na odległość za pośrednictwem telekomunikacji internetowej.

2.5 „Cena” – wartość Produktu brutto wyrażona w złotych polskich (PLN), wskazana w Sklepie internetowym w danej karcie produktu.

2.6 „Regulamin” – niniejszy dokument, regulujący zasady Promocji.

2.7 „Organizator” – zob. pkt. 1.1 powyżej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1 Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.2 W Promocji może wziąć udział osoba, która posiada status Uczestnika Promocji.

3.3 Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w Sklepie internetowym przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

4.1 Celem Promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów promocyjnych możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.

4.2 Uczestnik Promocji kupując wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów w ramach jednej transakcji, otrzymuje automatycznie naliczany Rabat w wysokości ustalonej według następujących reguł:

4.2.1 przy zakupie 2 (dwóch) Produktów – Rabat 10% od Ceny naliczony na najtańszy Produkt;

4.2.2 przy zakupie 3 (trzech) Produktów – Rabat 20% od Ceny naliczony na najtańszy Produkt;

4.2.3 Przy zakupie 4 (czterech) Produktów – Rabat 35% od Ceny naliczony na najtańszy Produkt;

4.2.4 Przy zakupie 5 (pięciu) lub więcej Produktów – Rabat 50% od Ceny naliczony na najtańszy Produkt.

ZWROT PRODUKTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

5.1 Uczestnictwo w Promocji w żaden sposób nie narusza uprawnień uczestnika Promocji jako Konsumenta, do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały szczegółowo w regulaminie Sklepu internetowego (https://kinderkraft.pl/regulamin), z zastrzeżeniem partykularnych zapisów niniejszego Regulaminu.

5.2 Uczestnictwo w Promocji można łączyć z programem „100 dni na zwrot”, którego regulamin znajduje się tutaj: https://kinderkraft.pl/zwroty

5.3 Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość może powodować utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów, gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji w przypadku takiego odstąpienia.

5.4 W sytuacji gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.

5.5 Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi Promocji nie jest ograniczane w żaden sposób prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową, a w szczególności w przypadku wystąpienia wad Produktu lub gdy Produkt jest niepełnowartościowy.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI

6.1 Ilość Produktów promocyjnych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia promocji na życzenie konsumenta.

6.2 Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie internetowym, chyba że inaczej wskazano w nieniejszym Regulaminie, lub w regulaminie innej promocji, akcji etc.

6.3 Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy.

6.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług (np. zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE)

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1 Prawo złożenia reklamacji w zakresie organizacji i przebiegu Promocji przysługuje Uczestnikom Promocji na zasadach ogólnych wskazanych w regulaminie Sklepu internetowego (https://kinderkraft.pl/regulamin);

7.2 Reklamacje co do organizacji i przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres pomoc@kinderkraft.pl , za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie internetowym lub lub pisemnie na adres Organizatora (zob. pkt. 1.1), jedynie w czasie trwania Promocji oraz w terminie 21 dni od daty zakończenia Promocji.

7.3 Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, dokładny adres (w przypadku reklamacji pisemnej przesłanej pocztą), wskazanie nazwy Promocji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.4 Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu i regulaminu Sklepu interentowego.

7.5 Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji i sposobie rozwiązania reklamacji Organizatora w formie, w której złożono reklamację (list polecony lub mailowo na adres podany w reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

7.6 Niniejsza regulacja nie ogranicza praw Uczestnika Promocji z tytułu rękojmi lub gwarancji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.

8.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.

8.3 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (zwanego potocznie i dalej: „RODO”) jest Organizator, tj.: 4kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500 PLN.

8.4 Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem: iod@4kraft.com

8.5 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, a w przypadku przetwarzania danych po wycofaniu zgody, uzasadniony interes prawny Administratora.

8.6 Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.7 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po takim wycofaniu przez okres niezbędny do realizacji przez Organizatora obowiązków wobec Uczestnika wynikających z Regulaminu oraz z przepisów obowiązującego prawa w zakresie zaspokojenia roszczeń i ich przedawnienia.

8.8 Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Administrator i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie (w tym jego doradcy prawni). Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.9 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych.

8.10 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Uczestnika.

8.11 Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.12 Za odrębną zgodą Uczestnika, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

8.13 Do Uczestników Promocji mają wprost zastosowanie zapisy Polityki Prywatnośći w Sklepie internetowym, jak do wszystkich podmiotów kupujących w Sklepie internetowym. Treśc Polityki Prywatnośći znajdziesz tutaj: https://kinderkraft.pl/polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w § 1 i dostępny jest zawsze na stronie https://www.kinderkraft.pl/Promocja-Kupuj-wiecej-plac-mniej

9.2 W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, związku zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem.

9.3 Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:

9.4.1 dokonywanie zakupów w ramach Promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody;

9.4.2 prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.

9.5 W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

9.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

9.6.1 zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

9.6.2 zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

9.6.3 zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży;

9.6.4 zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

9.6.5 zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

9.6.6 zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji, jak np. klęska żywiołowa, epidemia, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji.

9.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.

9.8 Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą.

9.9 W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

9.10 Dodatkowo w odniesieniu do nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie zapisy regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu internetowego.