Regulamin programu Bezpieczny Fotelik

Warunki:

Postanowienia ogólne

1.1. Organizator

Organizatorem Programu “Bezpieczny Fotelik” (dalej: „Program”) jest 4KRAFT SPóŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ulicy Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679 (dalej: „Organizator”).

1.2. Czas i zakres obowiązywania Programu

Niniejszy Program obowiązuje produkty z kategorii Foteliki Samochodowe pod marką Kinderkraft zakupione i użytkowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem ich terytoriów zamorskich[1]. Niniejszy Program oferowany jest konsumentom, którzy zakupili produkty Kinderkraft wyłącznie do celów prywatnych (dalej: Konsument”).

1.3. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jako Konsumenci

Za Konsumentów uważa się również osoby fizyczne, które zawierają umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że zakup nie jest dokonany w celach zawodowych, w szczególności ze względu na charakter prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

1.4. Produkty objęte Programem

Program obejmuje wszystkie modele fotelików samochodowych spośród dostępnych w ofercie Organizatora, zakupione na rynku UE (zgodnie z zapisem w punkcie 1.2.) przez okres 6 (sześciu) lat, liczony od daty zakupu (dalej: „Produkty”).

1.5. Uczestnicy Programu

W Programie mogą brać udział wszyscy Konsumenci, którzy:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadają miejsce zamieszkania na terytorium określonym w punkcie 1.2;
 • dokonali zakupu Produktu i są jego pierwszymi właścicielami;
 • posiadają dowód zakupu w postaci kopii paragonu lub faktury VAT;
 • zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia (dalej: „Uczestnicy”).

1.6. Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Programu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Programie oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora (dalej: „Regulamin"”). Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.kinderkraft.pl.

1.7. Uczestnictwo w Programie

Biorąc udział w Programie, Uczestnik ma możliwość zwrotu Produktu, który brał udział w wypadku i zgodnie z niniejszym Regulaminem uzyskać jego bezpłatną wymianę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

1.8. Zgoda domyślna

Uczestnicy Programu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad określonych w Regulaminie. Udział w Programie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

1.9. Wykluczenie z uczestnictwa

W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu. W szczególności Organizator uprawniony jest do wykluczenia z Programu Uczestnika, co do którego zachodzi podejrzenie, że działa w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Składanie wniosku

2.1. Warunki uczestnictwa w Programie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2.2. Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne.

2.3. Wysyłka nowego Produktu w ramach Programu nastąpi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących kryteriów:

 1. Produkt Uczestnika brał udział w wypadku, podczas którego Produkt był prawidłowo zamontowany w samochodzie (zgodnie z instrukcją użytkowania danego Produktu);
 2. Dalsze użytkowanie Produktu przez dziecko, które wcześniej korzystało z Produktu, który brał udział w wypadku, jest uzasadnione w odniesieniu do wieku, wzrostu i wagi dziecka;
 3. Uczestnik zgłosił chęć udziału w Programie w terminie 30 dni od zdarzenia, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kinderkraft.pl;
 4. Do formularza zgłoszeniowego Uczestnik dołączył następujące dokumenty:
  1. a. Dowód zakupu Produktu (paragon/faktura VAT);
  2. oraz jedno z poniższych:
  3. b. Dokumentacja fotograficzna na miejscu zdarzenia (w tym opbecność Produktu i uszkodzenia pojazdów), w którym brał udział Uczestnik;
  4. c. Kopia raportu policyjnego ze zdarzenia, w którym brał udział Produkt Uczestnika, zawierającego adnotację o obecności w pojeździe Uczestnika prawidłowo zamontowanego Produktu oraz kopia protokołu szkody do ubezpieczyciela zawierająca adnotację, o obecności w pojeździe Uczestnika prawidłowo zamontowanego Produktu;
  5. d. Kopia zgłoszenia szkody komunikacyjnej do ubezpieczyciela zawierająca adnotację, o obecności w pojeździe Uczestnika prawidłowo zamontowanego Produktu.

2.4. Jeżeli dokumentacja lub materiały (w szczególności materiały, o których mowa w ustępie 2.3. punkcie 4., podpunktach b.-d. powyżej) zawierają zbędne dane osobowe osób trzecich, powinny zostać zanonimizowane przez Uczestnika (np. poprzez zakrycie danych/obrazów innych uczestników wydarzenia).

2.5. W formularzu należy podać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu niezbędny do realizacji odbioru uszkodzonego Produktu i dostarczenia nowego Produktu;
 4. Adres, na który należy wysłać nowy Produkt;
 5. Model Produktu biorącego udział w zdarzeniu;
 6. Numer seryjny Produktu (jeśli można go odczytać);
 7. Data zakupu Produktu;
 8. Datę i miejsce wypadku;

2.6. Uczestnik może wziąć udział w Programie więcej niż jeden raz, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

2.7. To samo zdarzenie nie może być podstawą do złożenia kilku wniosków o udział w Programie.

Rozpatrywanie wniosku

3.1. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz kompletu wymaganych dokumentów, Organizator ma obowiązek szczegółowo i bezzwłocznie rozpatrzeć zgłoszenie.

3.2. Organizator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty doręczenia wiadomości e-mail.

3.3. Organizator poinformuje Uczestnika o niezwłocznie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Uczestnika adres.

3.4. W przypadku niekompletnego zgłoszenia Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. W takiej sytuacji termin rozpatrywania wniosku biegnie ponownie od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnego wniosku.

3.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Uczestnik otrzyma instrukcję, jak zwrócić uszkodzony Produkt oraz kiedy zostanie on wymieniony.

3.6. Decyzja Organizatora podejmowana jest na podstawie analizy złożonego wniosku.

3.7. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia (niezależnie od uprzedniego wezwania, o którym mowa w punkcie 3.3.), Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Wymiana produktu

4.1. W celu wymiany Produktu na nowy należy zwrócić Organizatorowi Produkt, który uległ wypadkowi.

4.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Organizator zleci odbiór uszkodzonego Produktu ze wskazanego adresu. W takim przypadku Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów transportu.

4.3. W przypadku odmowy skorzystania z ww. usługi i wysłania uszkodzonego Produktu na koszt Uczestnika bez udziału Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu.

4.4. Organizator utylizuje Produkt, który uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.5. Produkt, który brał udział w wypadku zostanie wymieniony na taki sam model, w losowym kolorze dostępnym w siedzibie Organizatora.

4.6. Jeżeli dany model nie jest dostępny w asortymencie, Organizator ma prawo wymienić uszkodzony Produkt na model o parametrach najbardziej zbliżonych do uszkodzonego Produktu, a także dostosowany do wieku, wagi i wzrostu dziecka.

4.7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu finansowego wartości Produktu, tj. gotówki lub rabatu na inne produkty.

4.8. Uczestnik zawsze ma prawo odmówić wymiany Produktu, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. W takim przypadku Uczestnik nie otrzymuje żadnego odszkodowania.

Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] zatytułowany „Bezpieczny Fotelik Reklamacja” lub w formie pisemnej na adres: 4kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Polska. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Można również zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta: +48 22 397 08 62 (czynny w godzinach Pon.-pt. 9:00 - 16:00).

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, oraz adres e-mail, aby Organizator mógł udzielić odpowiedzi, a także dokładny opis naruszenia i/lub nieprawidłowości, która jest przedmiotem reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

5.4. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Nie istnieje wewnętrzna procedura odwoławcza.

5.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym dla sprawy sądem.

Dane osobowe

6.1. Administratorem przekazanych przez Uczestników danych osobowych jest Organizator.

6.2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie - Art. 6 ust. 1 podpunkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej: "RODO") w celu:

 1. Rozpatrzenia zgłoszenia i przesłania odpowiedzi na zgłoszenie;
 2. Zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych;
 3. Dostarczenia nowego Produktu;
 4. Ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 5. Prowadzenia badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług i obsługi klienta;
 6. Wykorzystywania w celach statystycznych.

6.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz do czasu zakończenia procesu rozpatrywania wniosku. Po wysłaniu odpowiedzi na wniosek możemy przechowywać dane maksymalnie przez okres, odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń, których mógłby dochodzić Uczestnik wobec Organizatora lub Organizator wobec Uczestnika, lub do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, którego konieczność wynika z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Organizatora do czasu odwołania zgody.

6.4. Udostępnienie danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym do Programu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi Organizatorowi rozpatrzenie zgłoszenia.

6.5. Klauzula informacyjna jest udostępniana każdemu Uczestnikowi w trakcie procesu ubiegania się o uczestnictwo w Programie. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższą klauzulą.

Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego Uczestnika, o ile mają zastosowanie.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, w tym treści Regulaminu, w trakcie jego trwania oraz do przerwania Programu w każdej chwili, z bez podania przyczyny, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat dostępny na stronie internetowej www.kinderkraft.pl.

7.3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie na każdym etapie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: [email protected], lub adres korespondencyjny: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań. Można również zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta: +48 22 397 08 62 (czynny w godzinach Pon.-pt. 9:00 - 16:00).

7.4. Aktualny tekst jednolity Regulaminu wchodzi w życie z dniem 23.11.2023.

[1] W szczególności: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Athos, Ceuta, Melilla, Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia i Livigno.