REGULAMIN KONKURSU

„Pożegnanie lata”

 Na profilu IG „Kinderkraft”

Z DNIA 26.08.2021

 

§1

DEFINICJE

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Organizator”– 4Kraft z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda,  VIII   Wydział   Gospodarczy   Krajowego   Rejestru    Sądowego    pod    numerem KRS: 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500 PLN, będąca właścicielką marki Kinderkraft.
 2. Partner” - Clochee Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000470899, posiadająca numer NIP 8522603457, REGON 321395694, o kapitale zakładowym w wysokości 1 601 000,00 PLN, będąca właścicielką marki Clochee.
 3. Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pt. „Pożegnanie lata” wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, a w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w
 4. Konkurs” – Konkurs „Pożegnanie lata” opisany niniejszym Regulaminem pt. organizowany przez  Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 5. „Instagram”– serwis internetowy pod domeną instagram.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs, będący własnością i operowany przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, USA).
 6. Profil na Instagramie”– konto o nazwie „Kinderkraftofficial” w serwisie Instagram dostępny pod adresem @kinderkraftofficial , którego właścicielem ioperatorem jest Organizator;
 7. Uczestnik”– użytkownik Instagrama, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające   do   uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 8. Komisja Konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń, określony w 6 pkt. 2 Regulaminu.
 9. Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową zgodnie z zasadami zawartymi w 5 niniejszego Regulaminu.

 §2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na swoim profilu na Instagramie: @kinderkraftofficial
 2. Fundatorem Nagrody, o której mowa w 4 jest Organizator.
 3. Administratorem danych  osobowych   udostępnianych   przez   Uczestników   Konkursu   jest

Organizator.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook lub Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, USA). Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, USA).
 4. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach serwisu Instagram w poście zamieszczonym na profilu na Instagramie Organizatora i Partnera: @kinderkraftofficial i @clochee_simplyorganic.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, czyli zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu na swoim publicznym koncie dowolną formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, wideo, kolaż lub GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram oraz odpowiednim oznaczeniem zdjęcia profilami @kinderkraftofficial i @clochee_simplyorganic.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zweryfikowane i aktywne konto w serwisie Instagram, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Poprzez udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu  i w sposób  dobrowolny przystępuje do

Konkursu;

 1. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 2. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu

Instagram;

 1. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem

w Konkursie;

 1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć wspólnicy, pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Partnera, ani spokrewnieni lub spowinowaceni do trzeciego stopnia ze wspólnikami, pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Partnera.

§ 4

NAGRODA

 1. Nagrody otrzymają trzy (3) osoby, które w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej zrealizują Zadanie Konkursowe opisane w 6 Regulaminu i zostaną wybrane przez Komisję Konkursową jako zwycięzcy (dalej: „Laureaci”).
 2. W Konkursie przyznane zostaną cztery (4) nagrody rzeczowe wraz ze świadczeniem pieniężnym dla Uczestników, którzy zostaną ogłoszeni Laureatami w trybie 5 (dalej: „Nagrody”). Nagrodami w konkursie są cztery zestawy rzeczowe, składające się z plecaka Kinderkraft MOONPACK oraz zestawu kosmetyków marki CLOCHEE (krem do rąk, orzeźwiający olejek do mycia ciała 250 ml, delikatny żel/szampon dla dzieci). Wartość jednej nagrody wygląda następująco:
  • wartość jednego zestawu nagród rzeczowych 261,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i 50/100),
  • wartość świadczenia pieniężnego 26,15 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych  i 15/100),
  • wartość łączna nagrody –287,65 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem i 65/100);

Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
  1. Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. Płatnikiem podatku wymienionego w 4 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od każdego Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Laureat otrzyma jedynie rzeczową część Nagrody, zaś kwota podatku zostanie pobrana odpowiednio ze wskazanego w pkt. 2 lit. a), pkt. 2 lit b) lub pkt. 2 lit. c) dodatkowego świadczenia pieniężnego.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu, w dowolnej, określonej
 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia
 4. Warunkiem odebrania przez Laureata Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na profilu na Instagramie do Organizatora niezbędnych danych (na e-mail podany przez Organizatora w wiadomości informującej o nagrodzeniu Laureata). Niezbędne dane do realizacji wydania Nagrody to:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. numer telefonu;
  4. adres mailowy;
  5. numer PESEL (dla celów podatkowych);
  6. określenie Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń Laureata (dla celów podatkowych).
 5. Wysyłka Nagród odbędzie się w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej – na adres wskazany przez Laureata.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania jej innemu Uczestnikowi, lub o zadecydowaniu o nieprzyznaniu danej
 7. Brak przekazania przez Laureata Organizatorowi danych, o której mowa w 7, bądź przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

§ 5

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i trwa od godziny 18.00 dnia 26.08.2021 do godziny 23:59 dnia 09.09.2021 z możliwością przedłużenia, o czym Organizator poinformuje na profilu na Instagramie.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Instagram lub Facebook Inc., oraz że Facebook Inc. jako właściciel Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych
 5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz realizacja Zadania

Konkursowego z §6.

 

 §6

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie kreatywnego zdjęcia, wideo, kolażu lub gifu zgodnych z regulaminem Instagram na swoim publicznym profilu, które pokazują jak Uczestnik Konkursu spędza ostatnie dni lata z marką Kinderkraft i Clochee. Opublikowany post musi być odpowiednio oznaczony profilami @kinderkraftofficial @clochee_simplyorganic i być zamieszczony w czasie trwania konkursu. (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

 

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  1. Katarzyna Litwiniuk,
  2. Aleksandra Królewicz.
 2. Komisja Konkursowa oceniać będzie realizację Zadania Konkursowego pod względem: oryginalności, kreatywności, etyki i wesołości odpowiedzi oraz estetyki zdjęcia.
 3. Spośród Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, wskazując cechy decydujące o wyborze i decydując także o rozdysponowaniu Nagród.
 4. O Laureatach Organizator poinformuje również w publicznej informacji na

§7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie   rzetelności   i   prawdziwości,   z   zastrzeżeniem   działań   związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób

trzecich;

 1. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 2. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

 §8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z  Konkursem,   na   potrzeby   przeprowadzenia   Konkursu   oraz   powiadomienia o przyznaniu nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych dla celów prowadzonego

Konkursu Organizator, czyli jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 1. Do Konkursu ma wprost zastosowanie Polityka Prywatności Fanpage Kinderkraft, którą możesz znaleźć pod tym linkiem.
 2. Organizator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnik może skontaktować się pocztą e-mail na adres: [email protected] w dowolnej sprawie związanej z przetwarzaniem jego danych osobowych przez
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celu przeprowadzenia niezbędnych czynności do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i rozdania Nagród. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda Uczestnika, zgodnie z art. 6 1 a) RODO. W tym celu Organizator przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych imienia, nazwiska i wizerunku, publicznie udostępnionych przez Uczestnika na portalu Facebook, w przypadku zdobycia Nagrody.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dla celów podatkowych, w przypadku zdobycia Nagrody.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zwycięzca proszony jest o podanie danych kontaktowych i adresowych w celu wysłania Nagrody. Niepodanie danych skutkować będzie zrzeczeniem się Nagrody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych

z Konkursem.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub wydaniem Nagród skutkować będzie wycofaniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Uczestnik może cofnąć zgodę korzystając z kanału komunikacji wskazanego powyżej w 4 powyżej.
 2. Odbiorcami danych są lub mogą być: podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, podmiot zlecający przeprowadzenie konkursu podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne.
 3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO. W każdej chwili posiada Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, jak i ich sprostowania (poprawiania). W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator zrealizują ponadto uprawnienia Uczestnika do:
  1. usunięcia danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. otrzymania kopii danych – jeżeli jest to technicznie możliwe.

 

 

W przypadku woli zrealizowania, któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy skontaktować się z Organizatorem mailem na adres [email protected]

 §9

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi

 §10

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w czasie   trwania   Konkursu,   jednak   nie   później   niż   w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis

i uzasadnienie reklamacji.

 1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
 2. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30

 

 §11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.2021
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

miejscowo dla siedziby Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego Informacja

o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu Instagram Organizatora.