§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Promocja Kiddy wózek i fotelik” jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527; (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i pracowników 4kraft, na kinderkraft.pl/regulamin-kiddy-wozek-i-fotelik. Promocja obowiązuje w okresie: a. w Sklepie internetowym www.kinderkraft.pl: od dnia 03.06.2022 r. od godz. 00:01 do odwołania.

§ DEFINICJE

 1. Uczestnik Promocji:
 2. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 K.C. (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności https://kinderkraft.pl/promocja/kiddy-wozek-i-fotelik prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),
 3. przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokonująca w Okresie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym zakupu Produktów promocyjnych, a nadto spełniająca warunki udziału w Promocji wskazane w § 3 i § 4 Regulaminu. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Promocji, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 4. Promocja: akcja promocyjna prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Promocja Kiddy wózek i fotelik” skierowana jest do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie. Promocja dzieli się na etapy szczegółowo opisane w ust.3 poniżej.
 5. Produkt promocyjny (Produkt): zestaw dwóch lub więcej produktów w koszyku z oferowanych przez Organizatora, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a biorący udział w Promocji. W ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktów w koszyku o określoną procentowo wartość. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów. Rabat naliczany jest od wartości koszyka nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy. Uczestnik promocji nabywa prawa do uzyskania Rabatu wynikającego z Promocji. Rabat jest różny w zależności od ilości Produktów promocyjnych nabywanych w ramach jednej transakcji, według zestawienia wskazanego w § 4 p. 2.
 6. Cena: to wartość Produktu brutto wyrażona w złotych polskich (PLN).

§ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. W Promocji może wziąć udział osoba, która posiada status Uczestnika Promocji.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji, zakupu w w Sklepie internetowym przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ ZASADY PROMOCJI

 1. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów promocyjnych możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik Promocji kupując wymagane w ramach Promocji Produkty w ramach jednej transakcji otrzymuje Rabat kwotowy w wysokości 460 zł na Produkt Promocyjny – Fotelik Kiddy Evolutionr Pro2 po cenie ustalonej według założeń:
 • 6 OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI
 1. Ilość Produktów promocyjnych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia promocji na życzenie.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w w Sklepie internetowym.
 3. Promocja obejmuje wszystkie wózki 2w1 z wyjątkiem linii NEA
 4. Promocja obejmuje tylko jeden fotelik na jedną transakcję
 5. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy.
 6. Zakup Produktu promocyjnego dostępnego w ramach Promocji nie może łączyć się z zakupem pracowniczym.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług (zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE)

§ ZWROT PRODUKTU. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Uczestnika Promocji Produktu w ramach Promocji w sklepie internetowym www.kinderkraft.pl ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 100 dni od daty otrzymania przesyłki bez jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w regulaminie sklepu internetowego (https://kinderkraft.pl/regulamin) regulamin, z zastrzeżeniem warunków poniższych.
 2. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość może powodować utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów, gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.
 3. W sytuacji gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.
 4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie klientowi (Uczestnikowi Promocji) przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku wad Produktu lub gdy Produkt ten jest niepełnowartościowy, na zasadach opisanych § 7 ust. 6.

§ OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI

 1. Ilość Produktów promocyjnych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia promocji na życzenie.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w w Sklepie internetowym.
 3. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy.
 4. Zakup Produktu promocyjnego dostępnego w ramach Promocji nie może łączyć się z zakupem pracowniczym.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz sprzedażą towarów, od których podróżnym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług (zwrot VAT dla podróżnych -TAX FREE)

§ ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Prawo złożenia reklamacji w zakresie organizacji i przebiegu Promocji przysługuje Uczestnikom Promocji,
 2. Reklamacje co do organizacji i przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres Organizatora: 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, w czasie trwania Promocji oraz w terminie 21 dni od daty zakończenia Promocji .Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, dokładny adres (w przypadku reklamacji pisemnej), nazwę Promocji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie, w której złożono reklamację (list polecony lub mailowo na adres podany w reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. W przypadku gdy w zakupionym Produkcie zostanie ujawniona wada lub Produkt ten jest niepełnowartościowy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia), a producent zgodnie z udzieloną gwarancją jakości. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.

§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia. Strona 5 z 7
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych zwanego RODO jest: 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527
 4. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem: [email protected] Strona 6 z 7 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, a w przypadku przetwarzania danych po wycofaniu zgody, uzasadniony interes prawny Administratora. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po takim wycofaniu przez okres niezbędny do realizacji przez Organizatora obowiązków wobec Uczestnika wynikających z Regulaminu oraz z przepisów obowiązującego prawa w zakresie zaspokojenia roszczeń i ich przedawnienia.
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Administrator i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie (w tym jego doradcy prawni). Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Uczestnika.
 7. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Za odrębną zgodą Uczestnika, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w § 1 i dostępny jest w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie https://kinderkraft.pl/promocja/kiddy-wozek-i-fotelik

 1. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, związku zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, np.: a. dokonywanie zakupów w ramach Promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: a. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; b. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie); c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczna przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; d. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; e. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników Promocji, którego nie można było przewidzieć w dacie organizowania Promocji np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość realizacji Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 Strona 7 z 7 r. poz. 287 z późn. zm.). Dodatkowo w odniesieniu do nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu internetowego www.kinderkraft.pl