Obowiązki informacyjne w związku z umową zawieraną na odległość

Informacje o prawie odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie umów zawieranych na odległość.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub przez Państwa wskazana osoba (inna niż przewoźnik) weszli w posiadanie rzeczy .
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, najlepiej z wykorzystaniem formularza online dostępnego w Sklepie Internetowym:
  • https://rma.kinderkraft.com
 4. Mogą nam też Państwo przesłać pismo e-mailem (pocztą elektroniczną) lub zwykłą pocztą na następujące adresy:
  • e-mail: [email protected]
  • adres:

   4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań,

 5. Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy

 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
  od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
 9. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 10. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
 11. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 12. Zastrzegamy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 14. Nie będą Państwo musieli ponieść kosztów zwrotu rzeczy, jeśli wybiorą Państwo nasze pośrednictwo w odbiorze zwracanych rzeczy. Wtedy zorganizujemy kuriera, który bezpośrednie odbierze z Państwa domu zwracane rzeczy.
 15. Rzeczy do zwrotu powinny znajdować się w oryginalnym opakowaniu i być odpowiednio zabezpieczone na cele transportu (m.in. poprzez zaklejenie kartonu io upewnienie się, że rzeczy nie wypadną w czasie transportu z opakowania).
 16. Jeżeli postanowią Państwo odesłać rzeczy w inny sposób, niż kurierem za naszym pośrednictwem, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 17. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ZWROTY-SCHENKER-4K, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk

e-mail: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


Podpis konsumenta(-ów)


Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, informujemy:

Dane identyfikujące Sprzedawcę

4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527, o kapitale zakładowym w wysokości 842 500,00 zł, w całości opłaconym; nr BDO 000008302;

Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą

e-mail: [email protected]

telefon: +48 616 460 237

Adres, pod którym konsument może składać reklamacje

Dotyczy tylko umów zawieranych
na odległość!

 1. na formularzu dostępnym na stronie internetowej: https://rma.kinderkraft.com lub
 2. e-mailowo na adres: [email protected] lub
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 616 460 237.

Stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji;

 1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z Umową, Klient może żądać obniżenia ceny albo od zawartej umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta następuje w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem milczącego uznania reklamacji za uzasadnioną w terminie i na zasadach określonych w pkt. 4. powyżej.
 6. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie. Rekomenduje się dołączenie do zgłoszenia opisu wady Produktu oraz dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 7. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad lub niezgodności z umową, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem [email protected]. Nieskorzystanie z zalecenia przez Konsumenta nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na jego prawa wynikające z tytułu niezgodności Produktu z umową.
 8. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady, w miarę możliwości wraz ze zgłoszeniem reklamacji konieczne będzie dostarczenie Produktu na adres: MBS/CENTRUM SERWISOWE 4 KRAFT, Sady, ul. Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 9. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; (dotyczy umów zawieranych na odległość)

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad

Odpowiedzialność Spzedawcy za jakość świadczenia;

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
za wadę Produktu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia/niezgodność Produktu z umową) oraz w przypadku Konsumentów na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;

 Sprzedawca przyznaje na oferowane Produkty gwarancję. Z treścią gwarancji można zapoznać się pod linkiem: […]

Dodatkowo Sprzedawca oferuje następujące usługi posprzedażne, z którymi można zapoznać się, klikając w linki:

Gwarancja 10 letnia – […]

Bezpieczny Fotelik – […]

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument
ma możliwość: 

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikającego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004
i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich), Konsument ma możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/