Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: [email protected]

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:

 • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących produktów i usług Spółki zgodnie z treścią zapytania,
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługą Twojego zapytania,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci numeru telefonu (jeżeli zostanie przez Ciebie podany w treści wiadomości przesłanej do nas poprzez formularz kontaktowy) na podstawie art. 6 ust. 1 (a) RODO, czyli na podstawie Twojej zgody między innymi w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w związku z otrzymaną wiadomością.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, firmom zapewniającym nam przestrzeń serwerową, naszym doradcom,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których w ramach korzystania przez nas z usług Microsoft 365, w tym usługi poczty elektronicznej, będzie wymagany transfer danych. W takim przypadku firma Microsoft opiera się na zgodności z prawem europejskim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych (SCC) wraz z dodatkowymi środkami zapewniającymi ochronę danych osobowych.

Co do zasady nie profilujemy Twoich danych osobowych zebranych w ramach formularza i nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przedmiotowych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś na to stosowne zgody.