Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej jako: „My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1
lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować kierując wiadomość na adres: [email protected].

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) w celu:

  • weryfikacji/przyjęcia oraz obsługi Twojego zgłoszenia w związku z usługą „10 Lat Gwarancji”,
  • prawidłowego wykonania umowy,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy,
  • identyfikacji oraz kontaktu z Tobą,
  • ewentualnej wysyłki nowego produkty lub części zamiennych w związku z usługą przedłużonej gwarancji.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO w celu ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W stosownych przypadkach dane możemy przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez okres obowiązywania umowy w zakresie usługi „10 Lat Gwarancji”, a następnie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane maksymalnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących łączących nas stosunków.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych;
  2. przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  3. wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu skorzystania z usługi „10 Lat Gwarancji” jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych wskazanych w zgłoszeniu jako niezbędne, nie będziesz mógł skorzystać z przedmiotowej usługi.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do państw trzecich.

Nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach formularza zgłoszeniowego w związku z realizacją usługi „10 Lat Gwarancji”.