Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4KRAFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok.5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).


Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem 4KRAFT sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo: [email protected]


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres [email protected]


Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach.


Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • - zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • - kontaktowania się, w szczególności w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • - obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • - przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • - statystycznym.

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • - osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • - podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom.
 • - podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony. Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

 

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w graniach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • 2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • 4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • 5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie materiałów marketingowych, w tym aktualnych ofert i informacji o promocjach.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.