Archiwum

Dożywotnia gwarancja

1. W przypadku wady zakupionego towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta albo dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy:
- w przypadku umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. – z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);
- w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r. i po tej dacie – z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji urządzeń firmy Goclever sprzedawca zobowiązuje się jedynie do nieodpłatnego przekazania reklamowanego produktu do Gwaranta (właściwego serwisu). Decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji podejmuje Gwarant. Za przebieg reklamacji gwarancyjnej (w tym czas jej rozpatrzenia i czas ewentualnej naprawy) odpowiada Gwarant.

3. 4KRAFT Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo) przy ul. Skórzewskiej 35 wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378767, z kapitałem zakładowym: 408.200,00 PLN wpłaconym w całości, NIP: 7811861679, Regon: 301679527, zwana dalej Gwarantem zapewnia, że produkt firmy 4Kraft, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

4. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

5. Okres gwarancji na produkty firmy 4Kraft Sp. z o.o. wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania kupującemu sprzętu.

6. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

7. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie http://reklamacje.4kraft.pl/. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta podany jest w karcie gwarancyjnej produktu. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Gwarancja nie obejmuje:
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
• zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;
• rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy nabywcy;
• obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
• produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;

12. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych produktu.

14. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

15. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzujest „4KRAFT” sp. z. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („Spółka”).

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem tel. 616 460831 lub mailowo pod adresem: serwis@4kraft.com

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, wsposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy InspektoraOchrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem OchronyDanych Osobowych, kierując maila pod adres iod@4kraft.com

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawnaprzetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(dalej "RODO") w celu:

  • rozpatrzenia zgłoszenia i wysłania odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zgłoszenie reklamacyjne, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnychinformacji dotyczących reklamowanego produktu lub usługi Spółki zgodnie z treścią zgłoszenia.

Twoje dane będą również przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej "RODO") w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m. in. przepisów o rękojmi.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO między innymi w celu:

  • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych

  • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,

  • statystycznym.

5. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom iwspółpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywaćswoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmomzajmującym się obsługą naszych systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi oraz zakończenia postępowania reklamacyjnego. Po udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie,

Twoje dane mogą być przez nas przechowywane maksymalnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

7. Twoje prawa:

1) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2) W sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych),gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

8. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Brak pozycji w wybranym zakresie.